• Bel Nu:

  +32 (0)14 412 777

Klant Login

Contact

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden voor websites van OASIS

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website. Gelieve deze voorwaarden in hun geheel door te lezen alvorens deze website te gebruiken. Indien u niet instemt met deze voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te gebruiken. Door gebruik van deze website geeft u aan met deze voorwaarden in te stemmen. Deze voorwaarden worden van tijd tot tijd aangepast; daarom raden wij u aan deze in de toekomst regelmatig te raadplegen.

TOEGANG TOT DE SITE

1.1 Het grootste deel van deze website is toegankelijk zonder dat u daarvoor gegevens bij ons hoeft te registreren (bepaalde delen van deze website zijn echter uitsluitend toegankelijk voor onze klanten).

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

1.2 U mag onze website voor uw eigen doeleinden gebruiken en materiaal van deze website afdrukken en downloaden, mits u geen inhoud wijzigt zonder onze toestemming. Materiaal op deze website mag niet zonder onze toestemming opnieuw online of offline worden gepubliceerd.

1.3 Het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze website zijn ons eigendom of eigendom van onze licentiegevers. Het materiaal mag niet zonder onze voorafgaande toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

1.4 Op grond van artikel 1.2 mag niets op deze website zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming opnieuw worden gepubliceerd.

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

1.5 We ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat deze website 24 uur per dag en 365 dagen per jaar beschikbaar is. Als gevolg van problemen met de server of andere technische problemen kan het echter voorkomen dat pagina's tijdelijk niet beschikbaar zijn. Wij zijn niet aansprakelijk indien deze website op enig moment onbeschikbaar is.

1.6 Deze website kan als gevolg van systeemstoringen, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden of om redenen waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, tijdelijk niet beschikbaar zijn. Waar mogelijk proberen wij onze bezoekers vooraf van onderhoudssituaties op de hoogte te stellen, maar wij zijn hiertoe niet verplicht.

LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

1.7 Links op deze website naar externe websites worden uitsluitend voor uw gemak geplaatst. Wij hebben deze websites niet afzonderlijk gecontroleerd en dragen geen verantwoordelijkheid voor dergelijke externe websites, noch voor hun inhoud. OASIS onderschrijft deze externe websites of het daarin vervatte materiaal niet en doet daar ook geen verklaringen over. Het openen van een externe website waarnaar op deze website wordt gelinkt, gebeurt geheel voor uw eigen risico.

1.8 Als u een link naar deze website wilt plaatsen, mag u alleen een koppeling plaatsen naar pagina's op deze website en deze niet repliceren. Hierbij dient u zich bovendien te houden aan de volgende voorwaarden: (a) u impliceert op geen enkele wijze dat wij diensten of producten onderschrijven tenzij dit specifiek met ons is overeengekomen; (b) u geeft geen onjuiste voorstelling van uw relatie met ons en verstrekt geen onjuiste informatie over ons; (c) u plaatst geen link vanaf een website die niet uw eigendom is; en (d) uw website bevat geen inhoud die aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van enige andere persoon of op enigerlei wijze in strijd is met de wetgeving in Ierland, Noord-Ierland of Groot-Brittannië.

DISCLAIMER

1.9 Wij doen al het redelijkerwijs mogelijke om ervoor te zorgen dat de op deze website vermelde informatie correct is. Wij kunnen echter de juistheid of volledigheid van materiaal op deze website niet garanderen. Wij kunnen op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze website. Het is mogelijk dat de informatie op deze website verouderd, of in zeldzame gevallen, onjuist is. Wij garanderen op geen enkele wijze dat dergelijk materiaal juist of bijgewerkt is.

1.10 Het materiaal op deze website wordt aangeboden zonder enige voorwaarden of garanties. Voor zover wettelijk mogelijk bieden wij toegang tot en gebruik van deze website op grond van het feit dat wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden uitsluiten die buiten deze voorwaarden om op deze website van toepassing zouden kunnen zijn.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1.11 Noch wij, noch enige andere partij (al dan niet betrokken bij de totstandkoming, het onderhoud, of het beschikbaar stellen van deze website), zijn aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige vorm van verlies of schade voor u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik van onze website. Deze uitsluiting omvat service- of reparatiekosten en, zonder enige beperking, enige andere directe, indirecte of gevolgschade, voortvloeiend uit een onrechtmatige daad, een overeenkomst of anderszins, in relatie tot deze website.

RECHTSGEBIED

Eventuele geschillen die ontstaan in verband met deze juridische kennisgeving vallen onder de jurisdictie van Ierland, Noord-Ierland en Groot-Brittannië.

ONZE CONTACTGEGEVENS

 • Onze bedrijfsnaam: OASIS Group
 • Ons vestigingsadres: Unit 15c Kinsealy Business Park, Kinsealy, County Dublin, Ierland
 • Onze contactgegevens: +353 1 866 6317

PRIVACYBELEID

Hoe wij omgaan met uw privacy
Wij nemen uw privacy zeer serieus. Om uw privacy beter te kunnen beschermen, hebben wij deze verklaring opgesteld waarin wij een toelichting geven over de manier waarop wij omgaan met online-informatie en de keuze die u kunt maken over de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Om deze verklaring voor iedereen gemakkelijk toegankelijk te maken, hebben wij deze opgenomen op onze homepage en op elk punt waar om persoonlijke informatie wordt gevraagd.

 • Door ons verzamelde informatie
  Deze verklaring is van toepassing op alle informatie die op de OASIS website wordt verzameld of ingevuld. Op sommige pagina's kunt u producten bestellen, aanvragen doen, en u aanmelden voor het ontvangen van materialen. Op deze pagina's worden de volgende soorten persoonlijke informatie verzameld: naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bedrijfsinformatie.
 • De manier waarop wij deze informatie gebruiken
  Wij gebruiken de informatie die u bij het plaatsen van een order over uzelf verstrekt, uitsluitend voor het verwerken van die order. Wij gebruiken de informatie die u bij het plaatsen van een order over iemand anders verstrekt, uitsluitend om het betreffende product te verzenden en om de levering te bevestigen. Wij delen deze informatie niet met externe partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is om de betreffende order af te ronden. We gebruiken het afzenderadres om de e-mail die wij hebben ontvangen te beantwoorden. Deze adressen worden niet gebruikt voor andere doeleinden en worden niet aan externe partijen verstrekt. Op onze website kunt u zichzelf aanmelden als u updates wilt ontvangen over onze nieuwe producten en diensten. Informatie die u op onze website verstrekt, wordt niet voor dit doel gebruikt, tenzij u het registratieformulier invult. We gebruiken niet-identificeerbare en statistische informatie om onze website te verbeteren en delen deze met onze adverteerders. Zo kunnen we een adverteerder laten weten dat een X aantal personen een bepaald deel van onze website heeft bezocht of dat een Y aantal mannen en een Z aantal vrouwen ons registratieformulier heeft ingevuld, maar wij maken niets openbaar dat zou kunnen worden gebruikt om de betreffende personen te identificeren. Tot slot gebruiken of delen we nooit de persoonlijk identificeerbare informatie die online aan ons wordt verstrekt op manieren die geen verband houden met de manieren hierboven beschreven, zonder u ook de mogelijkheid te bieden dit te weigeren of dergelijk ongerelateerd gebruik te verbieden.

Hoe wij omgaan met de veiligheid van gegevens
Om ongeautoriseerde toegang te voorkomen en de nauwkeurigheid van gegevens en een juist gebruik van informatie te waarborgen, hebben wij passende fysieke, digitale en beheersprocedures geïmplementeerd om de informatie die wij online verzamelen te beschermen en beveiligen.

Hoe wij omgaan met de privacy van kinderen
De bescherming van de privacy van jonge kinderen is van het grootste belang. Daarom verzamelen of bewaren wij op onze website nooit informatie van personen waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 13 jaar en onze website bevat geen onderdelen gericht op het aantrekken van personen jonger dan 13 jaar.

Inzien of wijzigen van uw persoonlijke informatie
U kunt al uw persoonlijke informatie die wij online verzamelen en bewaren inzien via de OASIS procedure voor websitetoegang. Deze procedure is door ons ingesteld om uw informatie beter te beschermen. U kunt feitelijke fouten in uw persoonlijke informatie wijzigen door ons een verzoek hiertoe te sturen waarin u de fout op overtuigende wijze aantoont. Om uw privacy en veiligheid te beschermen nemen wij ook redelijke maatregelen om uw identiteit te controleren alvorens u toegang te verlenen of wijzigingen door te voeren.

Contact met ons opnemen
info@oasisgroup.com.

_________________________________________________________________________________


Terms and Conditions for OASIS websites

These terms and conditions govern your use of our website. Please read the terms in full before you use this website. If you do not accept these terms, please do not use this website. Using the website implies that you accept these terms. We do occasionally update these terms so please refer back to them in the future.

We respect your right to privacy. Visitors are advised that each time they visit a Website, two general levels of information about their visit can be retained. The first level comprises statistical and other analytical information collected on an aggregate and non-individual specific basis of all browsers who visit the site. The second is information which is personal or particular to a specific visitor who knowingly chooses to provide that information.

The statistical & analytical information provides general & not individually specific information about the number of people who visit this Website; the number of people who return to this site; the pages that they visit; where they were before they came to this site and the page in the site at which they exited. This information helps us monitor traffic on our Website so that we can manage the site’s capacity and efficiency. It also helps us to understand which parts of this site are most popular and generally to assess user behaviour and characteristics in order to measure interest in and use of the various areas of the site.

Through this Website you may have an opportunity to send us information, such as through the "registration" pages or any other area where you may send e-mails, provide feedback, etc. By choosing to participate in these, you will be providing us with some level of personal information relating to you. This information will only be used by this site for: the purposes for which it was provided by you; verification purposes and statistical analysis; and marketing and administration purposes.

SITE ACCESS

1.1 You will be able to access the majority of this website without having to register any details with us. (However, particular areas of this website will only be accessible only if you are a customer)

USE OF WEBSITE

1.2 You are permitted to use our website for your own purposes and to print and download material from this website provided that you do not modify any content without our consent. Material on this website must not be republished online or offline without our permission.

1.3 The copyright and other intellectual property rights in all material on this website are owned by us or our licensors and must not be reproduced without our prior consent.

1.4 Subject to paragraph 1.2, no part of this website may be reproduced without our prior written permission.

SITE UPTIME

1.5 We take all reasonable steps to ensure that this website is available 24 hours every day, 365 days per year. However, websites do sometimes encounter downtime due to server and, other technical issues. Therefore we will not be liable if this website is unavailable at any time.

1.6 This website may be temporarily unavailable due to issues such as system failure, maintenance or repair or for reasons beyond our control. Where possible we will try to give our visitors advance warning of maintenance issues but shall not be obliged to do so.

LINKS TO AND FROM OTHER WEBSITES

1.7 Any links to third party websites located on this website are provided for your convenience only. We have not reviewed each third party website and have no responsibility for such third party websites or their content. We do not endorse the third party websites or make representations about them or any material contained in them. If you choose to access a third party website from this website, it is at your own risk.

1.8 If you would like to link to this website, you may only do so on the basis that you link to, but do not replicate, any page on this website, and subject to the following conditions: (a) you do not in any way imply that we are endorsing any services or products unless this has been specifically agreed with us; (b) you do not misrepresent your relationship with us or present any false information about us; (c) you do not link from a website that is not owned by you; and (d) your website does not contain content that is offensive, controversial, infringes any intellectual property rights or other rights of any other person or does not comply in any way with the laws in Ireland, Northern Ireland or Great Britain.

DISCLAIMER

1.9 We take all reasonable steps to ensure that the information on this website is correct. However, we do not guarantee the correctness or completeness of material on this website. We may make changes to the material on this website at any time and without notice. The material on this website may be out of date, or on rare occasions incorrect and we make no commitment to ensure that such material is correct or up to date.

1.10 The material on this website is provided without any conditions or warranties of any kind. To the maximum extent permitted by law, we provide access and use of this website on the basis that we exclude all representations, warranties and conditions which but for these Terms may have effect in relation to this website.

EXCLUSION OF LIABILITY

1.11 Neither we nor any other party (whether or not involved in producing, maintaining or delivering this website), shall be liable or responsible for any kind of loss or damage that may result to you or a third party as a result of your or their use of our website. This exclusion shall include servicing or repair costs and, without limitation, any other direct, indirect or consequential loss, and whether in tort or contract or otherwise in connection with this website.

GOVERNING JURISDICTION

Any dispute(s) arising in connection with this Legal Notice are subject to the jurisdictions of Ireland, Northern Ireland and Great Britain.

OUR DETAILS

Our business’s name is: OASIS Group

Our business address is: Unit 15c Kinsealy Business Park, Kinsealy, County Dublin, Ireland

Our contact details are: +353 1 866 6317

PRIVACY POLICY

Our Commitment To Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy, we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

 • The Information We Collect
  This notice applies to all information collected or submitted on the OASIS website. On some pages, you can order products, make requests, and register to receive materials. The types of personal information collected at these pages are: Name, Address, Email address, Phone number, Company Information
 • The Way We Use Information
  We use the information you provide about yourself when placing an order only to complete that order. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to complete that order. We use the information you provide about someone else when placing an order only to ship the product and to confirm delivery. We do not share this information with outside parties except to the extent necessary to complete that order. We use return email addresses to answer the email we receive. Such addresses are not used for any other purpose and are not shared with outside parties. You can register with our website if you would like to receive updates on our new products and services. Information you submit on our website will not be used for this purpose unless you fill out the registration form. We use non-identifying and aggregate information to better design our website and to share with advertisers. For example, we may tell an advertiser that X number of individuals visited a certain area on our website, or that Y number of men and Z number of women filled out our registration form, but we would not disclose anything that could be used to identify those individuals. Finally, we never use or share the personally identifiable information provided to us online in ways unrelated to the ones described above without also providing you an opportunity to opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses.

Our Commitment To Data Security
To prevent unauthorized access, maintain data accuracy, and ensure the correct use of information, we have put in place appropriate physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

Our Commitment To Children's Privacy
Protecting the privacy of the very young is especially important. For that reason, we never collect or maintain information on our website from those we actually know are under 13, and no part of our website is structured to attract anyone under 13.

How You Can Access Or Correct Your Information
You can access all your personally identifiable information that we collect online and maintain by OASIS website access procedure. We use this procedure to better safeguard your information. You can correct factual errors in your personally identifiable information by sending us a request that credibly shows error. To protect your privacy and security, we will also take reasonable steps to verify your identity before granting access or making corrections.

COOKIE INFORMATION

Most web browsers allow some control of most cookies through the browser settings. To find out more about cookies, including how to see what cookies have been set and how to manage and delete them, visit www.allaboutcookies.org.

Cookies set by visiting this website

Name Description Duration
cc_cookie_accept This cookie is set when the button is clicked to confirm you agree to receiving cookies. 365 days
ASP.NET_SessionId Keeps your website session alive.  Session
cCSStxt defaulttext
cCSS graphics
These cookies are set depending upon whether a user has opted for a text only version of a website or graphical version (if such functionaly is available) 31 days
imagerandomitemlist_XX Used in the functioning of random banners on the home and any other inner pages. 6 months
_ga
_gat
Google Analytics cookie, used to distinguish users and throttle request rate. Read more. Decided by Google
__utm* Google Analytics non-personally identifiable information used for website analytics. Read more Decided by Google

 

HOW TO CONTACT US

Should you have other questions or concerns about these privacy policies, please call us at +353 1 866 6317 or send us an email at info@oasisgroup.com.